NefroLife: PEPA membrane

logo

Evolucija membrana za hemodijalizu imala je za
cilj da poboljša performanse membrane, njenu
propusnu moć za srednje molekule, da ima dobar
ultrafiltracioni kapacitet i da bude inertna u
kontaktu sa biološkim tečnostima (biokompatibilna).
Dugogodišnjem radom, NIKKISO je
razvio inovativnu PEPA membranu. Specifična
proporcija PVP polimera povećava hidrofilna
svojstva membrane. Optimizovani unutrašnji
prečnik šupljih vlakana obezbeđuje nizak pad
pritiska na krvnoj strani, a debljina membrane od
30 μm obezbeđuje dobra difuziona svojstva. Posebno
razvijena asimetrična 3-slojna strukturatura

PEPA® membrane pruža odličnu zaštitu
od endotoksina i njihovih fragmenata.
Tanak sloj na površini dijalizata (1) je
početna linija odbrane koja blokira
endotoksine i fragmente endotoksina. Asimetrična
porozna struktura (2) garantuje visok nivo
mehaničke čvrstoće i može da adsorbuje fragmente
endotoksina zahvaljujući svojim adsorptivnim
svojstvima. Tanak sloj na krvnoj strani (3)
upotpunjuje trostruki sigurnosni sistem.
Korišćenjem fluorescentno obeleženog marketa endotoksina
u laboratorijskim testovima, pokazalo se da
se endotoksini bezbedno zadržavaju na strani
dijalizata.

 1. Dijalizna strana:
  blokada endotoksina
 2. Unutrašnji, porozni sloj:
  mehanička čvrstina
 3. Krna strana:
  odvajanje molekula

Zaštitni sloj

Vizuelizacija
zadržavanja
endotoksina
(fluorescentna boja)

Karakteristike ove troslojne membrane koja je napravljena odaloe polimeri su:

 • Povećana hidrofilna svojstva i poboljšana difuzija, odnosno uklanjanje toksina (pogodnost za standardnu hemodijalizu),
 • Odlični klirensi za molekule male i srednje molekulske težine,
 • Odlična zaštita od endotoksina i fragmenata endotoksina,
 • Nizak pad krvnog pritiska na krvnoj strani membrane,
 • Mali gubitak albumina,
 • Odlična biokompatibilnost,
 • Visoka pogodnost za hemodijafiltraciju kod membrana sa visokim flux-om i uklanjanje toksina vezanih za proteine,
 • Obzirom da podržavaju ‘expanded HD’ PEPA membrane su pogodne za uklanjanje lakih lanaca (22-45 Kda) kod mijeloma bez gubitka albumina kao u slučaju HCO (high-molecular weight cut-off) membrana,
 • Najnovija analiza pokazuje prednost PEPA super HF membrane (FDY) u trogodišnjem preživljavanju bolesnika na HD u odnosu na ostale membrane.

Visok FluxFDX-Serije

Super Visok Flux FDY-Serije

Imajući u vidu navedene karakteristike, ovaj tip membrane se najviše preporučuje:

 • Radi poboljšanja lečenja bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjem i kardiovaskularnom nestabilnošću (hipotenzija tokom dijalize),
 • Kod bolesnika sa polineuropatijom,
 • Kod bolesnika sa posledicama beta-2 mikroglobulinemije,
 • Kod bolesnika sa kliničkim posledicama subdijaliziranosti tj. tamo gde dosadašnje membrane nisu pozale željenu efikasnost,
 • Pozitivan efekat pokazuje i kod obolelih od DM uz bolju kontrolu glikemije u odnosu na polisulfonsku membranu,
 • Imajuću u vidu značajno uklanjanje IL-6 u eksperimentalnom modelu sepse, PEPA hemfilter je značajna mera tokom lečenja teških septičnih bolesnika,
 • Smanjuje nivo lakih lanaca u serumu i prevenira nastanak AOB usled mijelomske nefropatije,
 • Tamo gde transplantacioni program nije dovoljno razvijen, primena ovih membrane smanjuje rizik od smrti i poboljšava dugotrajno preživljavanje bolesnika.