Politika kvaliteta

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA Ecotrade BG

Vizija

Kupci: Osnovna odgovornost EcotradeBG su zdravstvene ustanove koje koriste usluge EcotradeBG. Prilikom zadovoljavanja njihovih potreba sve što se radi mora biti visokog kvaliteta, po primerenoj ceni i brzoj usluzi. EcotradeBG mora da omogući dobavljačima i distributerima da ostvare odgovarajući profit.

Zaposleni: EcotradeBG ima odgovornost prema svojim zaposlenima. EcotradeBG mora da poštuje njihovu ličnost, porodicu i prepoznaje njihove zasluge. Zaposleni treba da se osećaju slobodnim da daju predloge i kritike, a EcotradeBG  da razvija njihovu kreativnost i vrednuje njihove zasluge .

Okruženje: EcotradeBG ima odgovornost prema zajednici u kojoj živi i radi. Svi zaposleni EcotradeBG mora da podržavaju dobar i predan rad kao i humanitarni rad i da poštuju zakonsku regulativu na svim nivoima državne uprave. EcotradeBG mora da aktivno učestvuje u razvoju lokalne sredine u delu privrede,zdravstva, obrazovanja, stambene politike i zaštite životne sredine.

Vlasnici: EcotradeBG ima odgovornost prema vlasnicima. Posao mora da donosi profit. EcotradeBG mora da eksperimentiše sa novim idejama. Istraživanje tržišta i novih metoda usluga mora biti kontinuirano radi uvođenja novih proizvoda, obezbeđivanja novih usluga i osavremenjivanja opreme. Unutrašnje rezerve svih resursa treba  koristiti tako da se greške svedu na najmanju meru, a ukoliko do njih dođe treba ih sankcionisati.

Misija

Svrha postojanja EcotradeBG je snabdevanje domaćih zdravstvenih ustanova i veledrogerija, odnosno naših kupaca širokim asortimanom savremenog potrošnog medicinskog materiala i opreme. Izvori snabdevanja EcotradeBG su renomirani svetski i domaći proizvođači. EcotradeBG pruža usluge koje su višeg kvaliteta u odnosu na druge organizacije u okruženju, omogućavajući na taj način svojim korisnicima da budu lideri u svojoj branši.

Politika integrisanog menadžment sistema

Politika integrisanog menadžment sistema EcotradeBG je zasnovana na sledećim principima:

 1. Usluge potpuno zadovoljavaju zahteve zakona, standarda i očekivanja kupaca.

 2. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno:

  • očuvanje životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu,
  • sniženje troškova,
  • povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita,
  • poštovanje svih zainteresovanih strana.

 3. Integrisani menadžement sistem je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.

 4. Timski rad rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.

 5. Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.

 6. Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar, sa nama ste uvek korak ispred – je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana kolektiva.

 7. Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.

 8. Klima saradnje, poverenja i pripadnost organizaciji se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda i konsultacijama u vezi bezbednosti i zdravlja na radu.

 9. Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.

10. Ne ograničavati se samo na primenu zahteva standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, već primenjivati “Dynamic Quality”:

1. Predvideti – delovati preventivno

2. Analizirati – identifikovati nedostatke u poslovnim procesima

3. Ispraviti – unaprediti poslovne procese  i reagovati brzo i efikasno.

U Nišu, 25.07.2021.

Vlasnik – direktor

Miloje Branković